دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1393/05/01 چهار شنبه
Movie

How to use movies to learn a foreign language?!
1393/05/01 چهار شنبه
پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو به ترکیه برای رشته پزشکی و دندانپزشکی
1393/05/01 چهار شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/05/01 چهار شنبه
اطلاعیه مهم

از آرم و اسم آموزشگاه راز سوء استفاده شده است...
1393/05/01 چهار شنبه
انتقال شعبه

انتقال شعبه مرکزی به فلکه دوم صادقیه ...
1393/05/01 چهار شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/05/01 چهار شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/05/01 چهار شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/05/01 چهار شنبه
آزمون رسمی تومر

برگزاری آزمون رسمی تومر TÖMER
1393/05/01 چهار شنبه
ثبت نام دوره ALES

ثبت نام دوره ALES
1393/05/01 چهار شنبه
ثبت نام دوره YÖS

ثبت نام دوره YÖS
1393/04/31 سه شنبه
Movie

How to use movies to learn a foreign language?!
1393/04/31 سه شنبه
Today 's Birthday

A Dominican-born American fashion designer, de la Renta has strongly influenced the fashion world since the 1960s...
1393/04/31 سه شنبه
This Day in History

During a nine-year stint in Indiana state prisons for a 1924 holdup, Dillinger learned the craft of bank robbery from his fellow inmates...
1393/04/31 سه شنبه
French News

Quel est l’animal le plus dangereux pour l’homme ?
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
E8 : 93/05/05
یکشنبه-سه شنبه 6:30-5
....................................
E19 : 93/05/01
زوج 8:15-6:45
....................................
K5 : 93/05/26
5-6:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................
C22 : 93/05/26
یکشنبه-سه شنبه 4:45-3:15


فرانسه
.....................
F1 : 93/05/05
10-11:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................

F5 : 93/05/12
6:45-8:15 یکشنبه-سه شنبه

....................................

F11 : 93/05/26
7-8:30 یکشنبه-سه شنبه

....................................

A1,A2 : 93/05/25
3-5 شنبه-چهار شنبه
فشرده

....................................

B1 : 93/05/11
5-8 شنبه-دو شنبه
فشردهB1 : 93/05/18
4-7 یکشنبه-سه شنبه
فشرده

ترکی استانبولی
..........................
T1 -12+1 : 93/05/05
یکشنبه-سه شنبه 11:30-10


T1 -12+1 : 93/05/26
یکشنبه-سه شنبه 10:30-9

....................................
T2 : 93/05/22
6:45-8:15 زوج

....................................
T3 : 93/05/11
2:30-4 زوج


T3 : 93/05/24
10:30-1:30 جمعه
....................................
TÖMER - A1 : 93/05/16
2-5 پنجشنبه
10-1 جمعه

....................................
TÖMER - B1,B2 : 93/05/12
5-8 یکشنبه-سه شنبه

آلمانی
.....................

G1 : 93/05/05
10-11:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................

B1-B2 : 93/05/25
6-9 شنبه-چهارشنبه
فشرده
All copyright reserved by Raaz - 2012