دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1393/05/06 دو شنبه
پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو به ترکیه برای رشته پزشکی و دندانپزشکی
1393/05/06 دو شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/05/06 دو شنبه
اطلاعیه مهم

از آرم و اسم آموزشگاه راز سوء استفاده شده است...
1393/05/06 دو شنبه
انتقال شعبه

انتقال شعبه مرکزی به فلکه دوم صادقیه ...
1393/05/06 دو شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/05/06 دو شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/05/06 دو شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/05/06 دو شنبه
آزمون رسمی تومر

برگزاری آزمون رسمی تومر TÖMER
1393/05/06 دو شنبه
ثبت نام دوره ALES

ثبت نام دوره ALES
1393/05/06 دو شنبه
ثبت نام دوره YÖS

ثبت نام دوره YÖS
1393/05/06 دو شنبه
Today 's Birthday

Duchamp was an innovative French-American artist who influenced the Dada, Surrealist, and Pop art movements...
1393/05/06 دو شنبه
This Day in History

Known as "the Incorruptible" for his emphasis on civic morality, Robespierre became one of the leading figures of the French Revolution...
1393/05/06 دو شنبه
German news

Sachenbacher-Stehle wehrt sich...
1393/05/05 يك شنبه
Today 's Birthday

Belloc was an important English author in the early 20th century...
1393/05/04 شنبه
Today 's Birthday

As lead singer of the British rock band the Rolling Stones, Jagger became one of rock music's biggest icons in the 1960s...
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
E8 : 93/05/05
یکشنبه-سه شنبه 6:30-5
....................................
E19 : 93/05/01
زوج 8:15-6:45
....................................
K5 : 93/05/26
5-6:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................
C22 : 93/05/26
یکشنبه-سه شنبه 4:45-3:15


فرانسه
.....................
F1 : 93/05/05
10-11:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................

F5 : 93/05/12
6:45-8:15 یکشنبه-سه شنبه

....................................

F11 : 93/05/26
7-8:30 یکشنبه-سه شنبه

....................................

A1,A2 : 93/05/25
3-5 شنبه-چهار شنبه
فشرده

....................................

B1 : 93/05/11
5-8 شنبه-دو شنبه
فشردهB1 : 93/05/18
4-7 یکشنبه-سه شنبه
فشرده

ترکی استانبولی
..........................
T1 -12+1 : 93/05/05
یکشنبه-سه شنبه 11:30-10


T1 -12+1 : 93/05/26
یکشنبه-سه شنبه 10:30-9

....................................
T2 : 93/05/22
6:45-8:15 زوج

....................................
T3 : 93/05/11
2:30-4 زوج


T3 : 93/05/24
10:30-1:30 جمعه
....................................
TÖMER - A1 : 93/05/16
2-5 پنجشنبه
10-1 جمعه

....................................
TÖMER - B1,B2 : 93/05/12
5-8 یکشنبه-سه شنبه

آلمانی
.....................

G1 : 93/05/05
10-11:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................

B1-B2 : 93/05/25
6-9 شنبه-چهارشنبه
فشرده
All copyright reserved by Raaz - 2012