دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1393/05/29 چهار شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/05/29 چهار شنبه
اطلاعیه مهم

از آرم و اسم آموزشگاه راز سوء استفاده شده است...
1393/05/29 چهار شنبه
انتقال شعبه

انتقال شعبه مرکزی به فلکه دوم صادقیه ...
1393/05/29 چهار شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/05/29 چهار شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/05/29 چهار شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/05/29 چهار شنبه
آزمون رسمی تومر

برگزاری آزمون رسمی تومر TÖMER
1393/05/29 چهار شنبه
ثبت نام دوره ALES

ثبت نام دوره ی بعدی ALES
1393/05/29 چهار شنبه
ثبت نام دوره YÖS

ثبت نام دوره ی بعدی YÖS
1393/05/29 چهار شنبه
Today 's Birthday

The illegitimate son of a Spanish officer of Irish origin, O'Higgins was educated in Peru, Spain, and England...
1393/05/29 چهار شنبه
لینک کتاب داستان انگلیسی Little men

کتاب داستان آنلاین انگلیسی
1393/05/27 دو شنبه
Today 's Birthday

Robbe-Grillet, a French novelist and filmmaker, is considered the originator of the nouveau roman, or "new novel."
1393/05/27 دو شنبه
This Day in History

Although a number of the world's most popular musicians were invited to perform at the Woodstock Music and Art Fair in 1969—including The Who, the Grateful Dead, and Janis Joplin—Jimi Hendrix was considered the main attraction...
1393/05/26 يك شنبه
Today 's Birthday

Crockett was a celebrated 19th-century American folk hero, frontiersman, soldier, and politician...
1393/05/25 شنبه
This Day in History

First Transatlantic Telegraph Sent (1858)...
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
E8 : 93/05/05
یکشنبه-سه شنبه 6:30-5
....................................
E19 : 93/05/01
زوج 8:15-6:45
....................................
K5 : 93/05/26
5-6:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................
C22 : 93/05/26
یکشنبه-سه شنبه 4:45-3:15


فرانسه
.....................
F1 : 93/05/05
10-11:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................

F5 : 93/05/12
6:45-8:15 یکشنبه-سه شنبه

....................................

F11 : 93/05/26
7-8:30 یکشنبه-سه شنبه

....................................

A1,A2 : 93/05/25
3-5 شنبه-چهار شنبه
فشرده

....................................

B1 : 93/05/11
5-8 شنبه-دو شنبه
فشردهB1 : 93/05/18
4-7 یکشنبه-سه شنبه
فشرده

ترکی استانبولی
..........................
T1 -12+1 : 93/05/05
یکشنبه-سه شنبه 11:30-10


T1 -12+1 : 93/05/26
یکشنبه-سه شنبه 10:30-9

....................................
T2 : 93/05/22
6:45-8:15 زوج

....................................
T3 : 93/05/11
2:30-4 زوج


T3 : 93/05/24
10:30-1:30 جمعه
....................................
TÖMER - A1 : 93/05/16
2-5 پنجشنبه
10-1 جمعه

....................................
TÖMER - B1,B2 : 93/05/12
5-8 یکشنبه-سه شنبه

آلمانی
.....................

G1 : 93/05/05
10-11:30 یکشنبه-سه شنبه
....................................

B1-B2 : 93/05/25
6-9 شنبه-چهارشنبه
فشرده
All copyright reserved by Raaz - 2012