دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1393/06/11 سه شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/06/11 سه شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/06/11 سه شنبه
اطلاعیه مهم

از آرم و اسم آموزشگاه راز سوء استفاده شده است...
1393/06/11 سه شنبه
انتقال شعبه

انتقال شعبه مرکزی به فلکه دوم صادقیه ...
1393/06/11 سه شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/06/11 سه شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/06/10 دو شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/06/10 دو شنبه
ثبت نام دوره ALES

ثبت نام دوره ی بعدی ALES
1393/06/10 دو شنبه
ثبت نام دوره YÖS

ثبت نام دوره ی بعدی YÖS
1393/06/09 يك شنبه
Today 's Birthday

The daughter of King William III, Wilhelmina I was queen of the Netherlands for more than 50 years, encompassing the two world wars...
1393/06/09 يك شنبه
This Day in History

After failing to become a professional baseball player, Marciano took up boxing and became one of the greatest boxers of all time...
1393/06/08 شنبه
Today 's Birthday

Known for his financial wisdom and his vast wealth, Buffet is the CEO of Berkshire Hathaway Inc...
1393/06/08 شنبه
This Day in History

Kaplan was a Russian political revolutionary and a member of the Socialist Revolutionaries, a group known for its terrorist tactics...
1393/06/05 چهار شنبه
آزمون رسمی تومر

برگزاری آزمون رسمی تومر TÖMER
1393/06/05 چهار شنبه
Today 's Birthday

Hegel was an influential German philosopher who developed the Hegelian dialectic, according to which a thesis, such as "being," inevitably generates its antithesis, "not-being."
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
E1 : 93/06/01
زوج 11:30-10
....................................
Pre-unilevel : 93/06/14
جمعه 3-12
....................................
K1 : 93/06/15
3:15-4:45 زوج
....................................
C23 : 93/06/23
یکشنبه-سه شنبه 4:45-3:15
....................................
E20 : 93/06/31
زوج 8:15-6:45

فرانسه
.....................
F1 : 93/06/02
10-11:30 یکشنبه-سه شنبه

F1 : 93/06/25
3:15-4:45 فرد
....................................

F11 : 93/06/02
7-8:30 یکشنبه-سه شنبه

....................................

F15 : 93/06/02
5:30-6:45 یکشنبه-سه شنبه

ترکی استانبولی
..........................
T1 -12+1 : 93/06/24
زوج 6:30-5

....................................
TÖMER - A1,A2 : 93/06/20
2-5 پنجشنبه-جمعه

....................................
TÖMER - B1,B2 : 93/06/07
2-5 پنجشنبه
10-1 جمعهTÖMER - B1,B2 : 93/06/17
9-12 دوشنبه-چهارشنبه

آلمانی
.....................

G1 : 93/06/02
10-11:30 یکشنبه-سه شنبه

All copyright reserved by Raaz - 2012