دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1394/01/01 شنبه
سال نو مبارک

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال  خرم فال نیکو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام
1393/12/25 دو شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/12/25 دو شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/12/25 دو شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/12/25 دو شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/12/25 دو شنبه
برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)

برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)
1393/12/25 دو شنبه
کلاس های فیلم و موزیک

برگزاری کلاس های فیلم و موزیک...
1393/12/25 دو شنبه
دوره آیلتس فوق فشرده

دوره آیلتس فوق فشرده ی هشت ماهه...
1393/12/25 دو شنبه
مکالمه ترکی استانبولی

مکالمه ترکی استانبولی...
1393/12/25 دو شنبه
تحصیل رایگان

فرصت استثنایی برای دانش آموختگان راز...
1393/12/25 دو شنبه
بورسیه دانشگاه های ترکیه

شروع ثبت نام بورسیه دانشگاه های ترکیه...
1393/12/23 شنبه
Today 's Birthday

Einstein was an intellectual giant of the 20th century whose name has become synonymous with genius...
1393/12/23 شنبه
This Day in History

First Patient Successfully Treated with Penicillin (1942)...
1393/12/19 سه شنبه
French News

Les perturbateurs endocriniens coûtent plus de 150 milliards d’euros par an à l’Europe...
1393/12/19 سه شنبه
لینک کتاب داستان فرانسوی Misérables

کتاب داستان آنلاین فرانسوی
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
A1-A2 : 93/11/18
شنبه-چهارشنبه 8-5
فشرده
....................................
E21 : 93/11/04
6:45-8:15 زوج
....................................
E23 : 93/11/04
5-6:30 زوج
....................................
H2 : 93/11/08
3:30-5 شنبه-چهارشنبه
....................................
H4 : 93/11/26
3:15-4:45 یکشنبه-سه شنبه
....................................
C12 : 93/11/04
3:15-4:45 شنبه-دوشنبه
....................................
C25 : 93/11/14
3:15-4:45 یکشنبه-سه شنبه
....................................
Movies & Music : 93/11/02
9-12 پنجشنبه
....................................
IELTS : 93/12/06
5-8 چهارشنبه
....................................
Pre-unilevel : 93/12/19
2-5 سه شنبه
فرانسه
.....................
F1 : 93/11/26
6:45-8:15 فرد
....................................
F2 : 93/11/19
12:30-2 یکشنبه
3:15-4:45 پنجشنبه
....................................
F4 : 93/11/26
5-6:30 یکشنبه-پنجشنبه
....................................
F8 : 93/11/18
 شنبه 8-5
....................................A1-A2 : 93/11/15
5-8 شنبه-چهارشنبه
....................................
F2 : 93/12/26
6:45-8:15 فرد


ترکی استانبولی
..........................
T1 : 93/11/01
زوج 6:30-5
....................................
T2 : 93/11/29
5-6:30 زوج
....................................
T4 : 93/11/01
5-6:30 زوج
....................................
TÖMER A1 : 93/11/02
2-5 پنجشنبه
10-1 جمعه
....................................
TÖMER A2 : 93/11/10
5-8:15 یکشنبه-سه شنبه


TÖMER  A2 : 93/11/19
9-12 یکشنبه-سه شنبه

....................................

TÖMER  B1 : 93/11/12
9-12 یکشنبه-سه شنبه

....................................

TÖMER  A1 : 93/12/04
9-12 دوشنبه-چهارشنبه

آلمانی
.....................

B1 : 93/11/14
5-8 سه شنبه
2-5 پنجشنبه
فشرده

....................................

Basic 1 : 93/11/29
5-8 دوشنبه-چهارشنبه

....................................
Basic 2 : 93/11/20
5-8 دوشنبه-چهارشنبه

....................................
A2 : 93/12/13
5-8 دوشنبه-چهارشنبه

....................................
Basic 2 : 93/12/25
5-8 دوشنبه-چهارشنبهAll copyright reserved by Raaz - 2012